Deklaracja dostępności

Zespół Żłobków w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Żłobków w Tarnowie (https://www.zlobki.tarnow.pl/).


• Data publikacji strony internetowej; 26.06.2018 r.
• Data ostatniej istotnej aktualizacji ; 26.08.2020 r.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :
• nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści posiadają tekst alternatywny
• niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników(format pdf lub doc) ze względu na swój format wymagają zewnętrznych narzędzi ułatwiających ich dostępność
• linki zamieszczone na stronie w większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe otwierające się w nowym oknie przeglądarki będą sukcesywnie poprawiane
Z wyłączeniem :
Plików graficznych i plików opublikowanych przed wejściem ustawy w życie
Data sporządzenia deklaracji 30.12.2020 r.

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa stron jest dostosowana do ich obsługi przy użyciu kursorów na klawiaturze.

Stosowanie czytników stron
Na dzień sporządzenia deklaracji strona nie jest przystosowana pod kątem stosowania czytników ekranowych.
Kontrast
Na stronie można wybrać jeden z czterech wariantów motywu o zwiększonym kontraście w prawym górnym roku serwisu:

czarne tło i pomarańczowe litery (podwyższony kontrast)

czarne tło i zielone litery (ciemny kontrast)

białe tło i ciemne litery (lekki kontrast)

brak kolorów
Powiększenie czcionki
Na stronie można wybrać jeden z czterech wariantów powiększenia czcionki.
Podświetlenie linków
Na czarnym tle żółte napisy
Przyjazny dla dyslektyków
Odstępy między tematami
Na stronie można wybrać jeden z trzech poziomów :

lekkie odstępy

umiarkowane odstępy

duże odstępy.


Duży tekst
Na stronie można wybrać jeden z czterech poziomów wielkości tekstu.
Aplikacja mobilna
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności : Magdalena Sorokiewicz
e-mail : dyrzztarnow@umt.tarnow.pl
telefon : 14 621 03 90


Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostepnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym fakcie wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, a po wyczerpaniu wskazanej procedury może złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich : www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna


Żłobek Nr 1, ul. Topolowa 4, 33-100 Tarnów
• Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd,
• W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
• Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
• W budynku nie ma toalet dostępnych dla osób niepełnosprawnych,
• Możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby,
• Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
• Budynek parterowy


Żłobek Nr 2, ul. Wiejska 29, 33-100 Tarnów
• Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd, wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się,• W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
• Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
• W budynku nie ma toalet dostępnych dla osób niepełnosprawnych,
• Możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby,
• Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
• Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego,
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
• W budynku nie ma windy.

Żłobek Nr 3, ul. Goslara 5, 33-100 Tarnów
• Wejście do budynku bezpośrednio z poziomu chodnika,
• W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
• Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
• W budynku nie ma toalet dostępnych dla osób niepełnosprawnych,
• Możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby,
• Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
• W budynku nie ma windy.

Żłobek Nr 4, ul. Westerplatte 12, 33-100 Tarnów
• Wejście do budynku wyposażone jest w schody,
• Żłobek mieści się w bloku na parterze,
• W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
• Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
• W budynku nie ma toalet dostępnych dla osób niepełnosprawnych,
• Możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby,
• Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
• W budynku nie ma windy.

Żłobek Nr 5, ul. Do Prochowni 20, 33-100 Tarnów
• Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd, wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się,
• W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
• Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
• Możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby,
• Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
• W budynku nie ma toalet dostępnych dla osób niepełnosprawnych,
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
• W budynku nie ma windy.


Żłobek Nr 6, ul. Pracy 4c, 33-100 Tarnów
• Wejście do budynku bezpośrednio z poziomu chodnika,
• W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
• Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
• W budynku nie ma toalet dostępnych dla osób niepełnosprawnych,
• Możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby,
• Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
• W budynku nie ma windy.