Opłaty

Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku ustala Rada Miasta Tarnowa w drodze Uchwały.

Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/558/2021 r. z dnia 16 grudnia 2021 r.  o wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa wynosi:

  • opłata stała- 400 zł

  • dzienna stawka żywieniowa- 7 zł

  • dodatkowa opłata za wydłużony pobyt dziecka w żłobku – 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Opłaty wnosi się miesięcznie do 20 dnia każdego miesiąca.

Przelewów można dokonywać na konto:  45 1020 4955 0000 7802 0267 3085

Tytułem: imię i nazwisko dziecka, nr żłobka

W przypadku ciągłej nieobecności dziecka trwającej dwa  tygodnie lub dłużej w danym miesiącu naliczana jest opłata stała w wysokości 50%.