Zapisy dziecka do żłobka

  1. Zapisy dziecka do żłobka prowadzone są przez cały rok, przyjęcia odbywają się w miarę wolnych miejsc.
  2. Zapisu dokonuje się na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka złożonego nie wcześniej niż po urodzeniu dziecka.
  3. Każdy złożony wniosek otrzymuje kolejny numer i datę. Zachowane są warunki przyjmowania dzieci z uwzględnieniem preferencji dla rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych. O kolejności zapisu pozostałych dzieci do żłobka decyduje data złożenia wniosku.
  4. Najpóźniej do dnia 31 maja roku kalendarzowego rodzice dzieci uczęszczających do żłobka składają deklaracje o pozostaniu dziecka w żłobku na kolejny rok.
  5. Najpóźniej do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego Kierownik Żłobka ma obowiązek utworzenia aktualnej listy dzieci przyjętych do żłobka od 1 września danego roku oraz listy dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka, z zachowaniem dotychczasowej kolejności zgłoszeń.
  6. Rodzice dzieci  przyjętych i kontynuujących pobyt w żłobku  zobowiązani są do dostarczenia w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia uczęszczania do żłobka zaświadczenia o zatrudnieniu lub zaświadczenia z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
  7. Rodzice dzieci nowo przyjętych zobowiązani są do dostarczenia oświadczenia o braku przeciwskazań uczęszczania dziecka do żłobka i odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień.  najpóźniej w dniu rozpoczęcia uczęszczania do żłobka.
  8. W przypadku gdy rodzic lub opiekun prawny nie dostarczy dokumentów wymienionych w pkt. 4,6,7 Kierownik ma prawo skreślić dziecko z listy przyjętych do żłobka.
  9. W przypadku przyjęcia dziecka do żłobka, nakłada się na rodziców obowiązek poinformowania pozostałych placówek do których składali wniosek o rezygnacji z miejsca w żłobku.

Druki wymaganych dokumentów stanowią załączniki do Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Żłobków w Tarnowie  z dnia 15.05.2020 i są do pobrania u Kierowników Żłobków lub ze strony internetowej w zakładce MATERIAŁY DO POBRANIA