Zarządzenie Nr 109/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 12 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2020

PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia działalności żłobków na terenie miasta Tarnowa

Na podstawie art.11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.374), art.54 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2020 r. poz. 326), w związku z poleceniem Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zawiesza się działalność żłobków na terenie Miasta Tarnowa w okresie od 13 marca do 25 marca 2020 r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.