Zarządzenie Nr 16

Zarządzenie Nr 16

Dyrektora Zespołu Żłobków w Tarnowie

z dnia 04.05.2021 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Żłobku Nr 1 w Tarnowie

ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

       Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  (Dz. U. z 2020 r. poz. 491), § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej w Żłobku Nr 1 w Tarnowie w okresie od dnia 04.05.2021 r. do dnia 06.05.2021 r. dla grupy II ze względu na aktualną sytuację zdrowotną dzieci i pracowników – rozprzestrzeniająca się w błyskawicznym tempie fala zachorowań powodująca braki kadrowe co uniemożliwia zabezpieczenie dzieciom właściwej opieki a przez to bezpiecznych warunków pobytu dzieci w Żłobku Nr 1 w Tarnowie.
  2. Zawieszenie zajęć dotyczy grupy II. Grupy I i III pracują zgodnie z harmonogramem pracy. 

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Żłobka ora na tablicy ogłoszeń Żłobka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.