ZARZĄDZENIE NR 7/2021

 

Dyrektora Zespołu Żłobków w Tarnowie z dnia 08.02.2021 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Żłobku Nr 1 w Tarnowie ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii(Dz. U. z 2020 r. poz.491),

  • 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

  • 1.
  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności opiekuńczo- wychowawczej w Żłobku Nr 1 w Tarnowie w okresie od 08.02.2021 r. do dnia 12.02.2021 r. ze względu na aktualną sytuację zdrowotną dzieci i pracowników – rozprzestrzeniająca się w błyskawicznym tempie fala zachorowań powodująca braki kadrowe co uniemożliwia zabezpieczenie dzieciom właściwej opieki  a  przez  to  bezpiecznych  warunków   pobytu   dzieci  w   Żłobku   Nr   1 w Tarnowie.
  2. Zawieszenie zajęć dotyczy grupy I. Pozostałe grupy pracują zgodnie z harmonogramem pracy.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Żłobka oraz na tablicy ogłoszeń Żłobka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.